Xfree Ice Cream
Café/Dessert

Xfree Ice Cream

40 Kinh Dương Vương, Phú Vang, Huế
10,000 - 130,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0