Hot Girl Milktea & Coffee
Café/Dessert

Hot Girl Milktea & Coffee

158 Lê Đình Dương, P. Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
22,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee