Hot Girl Milktea & Coffee
Café/Dessert

Hot Girl Milktea & Coffee

158 Lê Đình Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+đánh giá trên ShopeeFood
22,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0